Excel 壓縮 - 在線壓縮XLSX文件

                                                               

輕鬆快速地壓縮和減少高達 80% 的 Excel 文件而不損失質量! 減少在線文件大小的最佳文檔壓縮器。